સરનામું : શ્રી પાટણ પ્રાથમિક શાળા

                ગામ     :    પાટણ  
                તાલુકો  :    જામજોધપુર
                જિલ્લો   :   જામનગર
ઇ-મેઇલ : patan.primary@gmail.com


 ફોન નંબર :   9998960095
                    9909441686