નામ - શ્રી મનસુખલાલ એમ. દલસાણીયા 


હોદો - આચાર્યશ્રી 


શૈક્ષણિક લાયકાત - P.T.C. 


ગામ - જામજોધપુર 


મોબાઇલ - ૯૯૧૩૪૪૯૯૬૬
 નામ - શ્રી પુષ્પાબેન વી. વાછાણી 


હોદો - મદદનીશ શિક્ષક


શૈક્ષણિક લાયકાત - P.T.C. 


ગામ - જામજોધપુર 


મોબાઇલ - ૯૯૧૩૪૪૯૯૬૬
 નામ - શ્રી મનિષાબેન બી. ડેડાણીયા હોદો - મદદનીશ શિક્ષક


શૈક્ષણિક લાયકાત - P.T.C.


ગામ - જામજોધપુર


મોબાઇલ - ૯૯૦૯૪૪૧૬૮૬
 નામ - શ્રી અશ્ર્વિનકુમાર ટી. વિરોજા


હોદો - મદદનીશ શિક્ષક


શૈક્ષણિક લાયકાત - P.T.C.


ગામ - જામજોધપુર


મોબાઇલ - ૯૯૦૯૪૪૧૬૮૬
 નામ - શ્રી નવીનભાઇ જી. ભરખડા 


હોદો - મદદનીશ શિક્ષક


શૈક્ષણિક લાયકાત - M.Com B.ed. 


ગામ - જામજોધપુર 


મોબાઇલ - ૯૪૨૯૭૯૭૯૪૧
નામ - શ્રી હિમાંશુભાઇ સી. મહેતા


હોદો - મદદનીશ શિક્ષક


શૈક્ષણિક લાયકાત - M.Com B.ed. DCS


ગામ - જામજોધપુર


મોબાઇલ - ૯૯૯૮૯૬૦૦૯૫
નામ - શ્રી શૈલેષભાઇ ડી. પરમાર


હોદો - મદદનીશ શિક્ષક 


શૈક્ષણિક લાયકાત - M.Com B.ed.


ગામ - જામજોધપુર 


મોબાઇલ - ૯૭૨૭૨૦૨૯૨૭
નામ - શ્રી કાજલબેન જી. ઝાલા


હોદો - વિધાસહાયક


શૈક્ષણિક લાયકાત - P.T.C.


ગામ - જામજોધપુર 


મોબાઇલ - ૯૭૨૭૨૦૨૯૨૭